söndag 30 oktober 2016

Inte för självbestämmandet, utan för kostnadsbesparingar och folkhälsans skull

Svenska sjukvårdens paternalism är inte bara reglerad i lag, genom receptkrav på läkemedel och regler för sjukvårdsutövande, utan beror även till stor del på den kultur som råder bland vårdpersonalen. Paternalismen kränker inte bara individens rätt till kroppsbestämmande, den leder även på lång sikt till en sämre hälsa och ökade vårdkostnader.

När jag som socialliberal började första terminen på läkarprogrammet ansåg jag att läkarens roll var att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Denna syn på läkarrollen har sitt ursprung i Hippokrates ed och är ytterst vanlig. I takt med att mina tankar och åsikter gick mer åt libertarianismen blev istället patientens autonomi och min personliga vilja centrala i min syn på läkarrollen. Jag erbjuder mina patienter det de önskar så länge som jag själv är villig att bistå dem i denna önskan.

I Sverige svärs inte läkareden, vilket jag är glad för. Eden, som den ser ut i de flesta länder, fråntar läkarna moraliskt ansvar för sina handlingar. Man behöver inte fundera över vad som är etiskt eftersom läkareden redan bestämt svaret. I eden ingår även ofta en syn på läkare som allmänhetens tjänare och läkekonsten som ett redskap som inte får spridas till vem som helst. Själv är jag less på medicinens upphöjda status och synen på läkare som altruistiska välgörare.

Vad jag erfarit i svensk sjukvård är att patientens autonomi inte är särskilt högt värderad och att det sällan ges utrymme för patienten att sätta sig in i sin hälsosituation och fatta beslutet. När jag frågat kollegor svarar de alltid ”patienten har rätt att neka vård”. Ansvaret verkar alltså ligga på patienten att säga ifrån när vi fattar beslut över hennes huvud.

Ett vanligt exempel är att en patient har visat sig ha för högt blodtryck vid upprepade kontroller. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att behandling minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Jag tror aldrig jag hört en läkare säga ”vi har de här olika alternativen, de fungerar såhär, dessa är biverkningarna, du skulle ha otroligt mycket nytta av att påbörja behandling mot ditt höga blodtryck, om du vill så skriver jag ut medicinen åt dig”. Istället så sätts patienten in på standardmedicineringen och läkaren informerar patienten ”du har för högt blodtryck och det innebär förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar så vi har satt in dig på dessa två mediciner som du ska ta varje morgon”.

Antagligen skulle näst intill 100 % av patienterna tacka ja till blodtrycksbehandling ändå, och de flesta hade nog litat på läkarens förmåga att avgöra vilken behandling som är mest effektiv i det specifika fallet. Men förutom att några få som inte är intresserade blir totalt överkörda så finns det ett betydligt större problem med denna paternalism: patienter slutar bry sig.

När patienten inte är ansvarig för sin egen hälsa och inte är delaktig i besluten som fattas försvinner behovet av att sätta sig in i sjukdom och behandling. Jag har träffat en patient som skulle operera in en central venkateter och på vägen till operationssalen frågat varför han behöver den. En äldre bekant visste inte vad hälften av hennes mediciner var till för. Skrämmande många patienter vet inte mer om deras sjukdom än att det ”är något problem med lederna” eller ”jag följs upp av njurmedicin en gång om året”.

Om beslutsansvaret låg på patienten skulle hon vara tvungen att läsa på om sin sjukdom, väga för- och nackdelar med behandlingsalternativen och fatta ett beslut som passade just henne. Det skulle inte bara kunna leda till bättre individuellt anpassad behandling, utan skulle även kunna öka patientens intresse för sin sjukdom och delaktighet i behandlingen. En medicinskt kunnigare och mer välinformerad allmänhet skulle säkerligen leda till bättre hälsa och färre onödiga vårdbesök.

Politiker visar ytterst lite intresse för patientens autonomi. Döende patienter nekas rätt att dö en smärtfri och snabb död. Endast läkare har rätt att bestämma vilka substanser patienter ska få inta. Psykiatriska patienter kan fråntas rätten att neka vård om de anses ha behov av inneliggande vård. Argumentet att detta kränker människans rätt till självbestämmande lär inte övertyga många riksdagsledamöter. Kanske kan i alla fall kostnadsbesparingar och förbättrad folkhälsa få vår favoritminister Gabriel Wikström att ta upp kampen för patientens rätt att bestämma lite mer över sitt eget liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar